Opname in het gemeentelijk vergunningenregister

Als je een gebouw of constructie wil (ver)kopen, is het van belang de vergunningstoestand ervan te kennen. En om nieuwe vergunningen te kunnen verkrijgen op een perceel, moet de bestaande toestand op het perceel vergund of vergund geacht zijn. Voor oude, lang bestaande gebouwen en constructies is het vaak moeilijk de vergunningstoestand te achterhalen.

In de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening werd daarom het 'vermoeden van vergunning' ingevoerd. Daardoor kunnen constructies waarvoor geen expliciete bouwvergunning werd afgeleverd maar waarvan kan aangetoond worden dat ze in hun huidige vorm werden opgericht vooraleer er een vergunningsplicht was, als 'vergund geacht' opgenomen worden in het vergunningenregister. Er wordt dan gedaan alsof er een vergunning bestaat voor het gebouw of de constructie.

Er bestaan twee soorten vermoeden van vergunning:

  • constructies waarvan kan aangetoond worden dat ze voor 22 april 1962 gebouwd zijn in hun huidige vorm, genieten het onweerlegbaar vermoeden van vergunning
  • constructies waarvan kan aangetoond worden dat ze tussen 22 april 1962 en 6 december 1978 gebouwd zijn in hun huidige vorm, genieten het weerlegbaar vermoeden van vergunning: een proces-verbaal of niet-anoniem bezwaarschrift dat opgesteld is binnen 5 jaar na het plaatsen van de constructie, kan het vermoeden van vergunning weerleggen.

De bewijslast van vermoeden van vergunning ligt bij de persoon die zich hierop wenst te beroepen. Bewijzen kunnen zijn: schattingsfiche van het kadaster, gedateerde foto's, gedateerde luchtfoto's, facturen, notariële aktes …

Meer info over het opvragen van een schattingsfiche bij het kadaster.

Procedure

Vul het onderstaande aanvraagformulier in en voeg de nodige bewijsdocumenten toe:

  • inplantingsplan bestaande toestand
  • grond- en gevelplannen van de huidige toestand
  • alle mogelijke bewijsstukken over de bouwdatum en originele vorm (schattingsfiche kadaster, gedateerde foto's …)

Bezorg het aanvraagformulier met bewijsdocumenten aan het lokaal bestuur:

  • via afgifte in het Sociaal Huis na afspraak
  • per post aan college van burgemeester en schepenen, dienst omgeving, Oud Dorp 2, 9260 Wichelen
  • via mail aan omgeving@wichelen.be

Afhandeling

Het college van burgemeester en schepenen beslist op basis van de overgemaakt bewijsdocumenten of de aangevraagde constructie kan opgenomen worden in het gemeentelijk vergunningenregister.

aanvraagformulier_opname gemeentelijk vergunningenregister.pdf492,7 Kb(pdf)

Naar top