Overlijdensakte

De overlijdensakte wordt opgesteld in de gemeente waar de persoon is overleden, bewijst het feit van het overlijden en stelt de identiteit van de overledene vast.

Wie kan een afschrift of uittreksel van een overlijdensakte aanvragen?

  • de overlevende echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende
  • de wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
  • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
  • de erfgenamen
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat

Als de akte echter meer dan 50 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

De overlijdensakte kan aangevraagd worden aan het loket van de dienst burgerlijke stand of via e-mail. 

Mee te brengen aan het loket

  • jouw identiteitskaart 

Indien je het document voor iemand anders aanvraagt

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart + jouw eigen identiteitskaart 
Naar top