Planologisch attest

Wat?

Een planologisch attest is een document waarin de bevoegde overheid aangeeft of een bestaand bedrijf al dan niet kan blijven op de plaats waar het gevestigd is en wat de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden zijn op korte en lange termijn.

Een bedrijf dat een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of een bijzonder plan van aanleg (BPA) nodig heeft in geval van uitbreiding of herbouwen, kan een planologisch attest aanvragen.

Voor wie?

Bedrijven en horecazaken op een locatie die deels of volledig zonevreemd zijn en rechtszekerheid willen.

Voorwaarden?

 • Het moet gaan om een bestaand bedrijf dat zijn activiteiten al op die locatie uitvoert.
 • Je plannen zijn niet realiseerbaar zonder een wijziging van de bestemming.
 • Het bedrijf moet voldoen aan één van de volgende voorwaarden:
  • Onderworpen zijn aan de milieuvergunningsplicht (klasse I of II) volgens het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning.
  • Een volwaardig land- of tuinbouwbedrijf zijn.

Hoe aanvragen?

Je kunt het formulier om een planologisch attest aanvragen .

Dit formulier bezorg je volledig ingevuld aan de gewestelijk planologisch ambtenaar, samen met alle gegevens die in het dossier aanwezig moeten zijn. Het gaat onder meer om:

 • Een lijst met de eigenaars van de percelen waarop de aanvraag betrekking heeft en van de aanpalende percelen.
 • Een eensluidend verklaard uittreksel uit het kadastraal plan.
 • Een plan waarop de bestaande toestand van je perceel is weergegeven.
 • Een plan waarop je de gewenste situatie aanduidt.
 • Een aantal foto’s van het terrein en zijn omgeving.
 • Een ruimtelijk-economisch verslag van je bedrijf, waarin je kort beschrijft hoe je bedrijf functioneert, wat de groeivooruitzichten zijn voor tewerkstelling en omzet en hoe het bedrijf zich positioneert binnen zijn economische sector.
 • Documenten die de ruimtelijke behoeften van je bedrijf weergeven en onderbouwen, zowel op korte termijn (2 jaar) als op lange termijn (10 jaar) met een investeringsnota.
 • Als je bedrijf veel verkeer genereert, kan een mobiliteitsstudie nodig zijn.
 • In bepaalde gevallen is het nodig ook een passende beoordeling over natuurbehoud en het natuurlijke milieu toe te voegen.

Afhandeling?

Na behandeling van je dossier, kan je drie mogelijke attesten krijgen.

 • Positief planologisch attest: de bevoegde overheid stemt in met de toekomstige uitbreidingen op korte en op lange termijn. De aanvrager moet een aanvraag doen voor een stedenbouwkundige vergunning voor de korte-termijnbehoefte binnen het jaar na ontvangst van het positief planologisch attest
 • Gedeeltelijk positief planologisch attest: de bevoegde overheid stemt slecht gedeeltelijk in met de aanvraag.
 • Negatief planologisch attest: het bedrijf kan op die plaats niet blijven bestaan, maar kan wel aan de overheid vragen of er al dan niet een mogelijkheid is tot herlokalisatie.

Kostprijs?

Administratieve kosten : 500 euro

Meer info over het planologisch attest en het aanvraagformulier vind je hier. 

Naar top