Stedenbouwkundig attest

Als je, nog vóór je de eigenlijke aanvraag indient, zekerheid wenst of een bepaald bouwproject of verkavelingsvoorstel aanvaardbaar is, kan je hiervoor een stedenbouwkundig attest aanvragen.

De bevindingen van het stedenbouwkundig attest kunnen bij het beslissende onderzoek over een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of het verkavelen van gronden niet worden gewijzigd of tegengesproken, voor zover:

  • in de periode van gelding van het stedenbouwkundig attest geen sprake is van substantiële wijzigingen aan het betrokken terrein of wijzigingen van de stedenbouwkundige voorschriften of de eventuele verkavelingsvoorschriften
  • de verplicht in te winnen adviezen of de tijdens het eventuele openbaar onderzoek geformuleerde bezwaren en opmerkingen geen feiten of overwegingen aan het licht brengen waarmee bij de opmaak van het stedenbouwkundig attest geen rekening werd gehouden;
  • het stedenbouwkundig attest niet is aangetast door manifeste materiële fouten.

Let op! Een attest is nog geen omgevingsvergunning, en de erop vermelde informatie inzake bestemming en de opgelegde voorwaarden blijft slechts 2 jaar geldig te rekenen vanaf de uitreiking van het attest.

Hoe vraag je een stedenbouwkundig attest aan?

Om een stedenbouwkundig attest aan te vragen heb je geen architect nodig. Je hoeft ook geen eigenaar van de betrokken grond te zijn.

Het attest wordt verleend op basis van een door jou opgemaakt schetsontwerp. Zo kan je zonder veel kosten te maken en zonder risico te nemen meer zekerheid verkrijgen over de bouwmogelijkheden op een bepaald perceel.

De samenstelling van het dossier kan je vinden in dit aanvraagformulier

Waar vraag je het attest aan?

Je moet het stedenbouwkundig attest aanvragen bij de instantie die bevoegd is voor het afleveren van een omgevingsvergunning. Voor particulieren is dit bijna altijd het lokaal bestuur.

Deze aanvraag dient aangetekend of tegen afgifte tegen ontvangstbewijs te gebeuren.

Het stedenbouwkundig attest wordt binnen een ordetermijn van 75 dagen na de ontvangst van de aanvraag afgegeven.

Kostprijs?

Administratieve kosten : 75 euro

Regelgeving

De relevante regelgeving is terug te vinden in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening .

Naar top