Voornaamsverandering

Een verzoek tot voornaamsverandering kan je indienen bij de dienst burgerlijke stand van jouw woonplaats.  

Voorwaarden voornaamsverandering:

  • je bent meerderjarig (de ouders of voogd kunnen een aanvraag indienen voor hun kinderen)
  • je bent Belg of erkend als vluchteling of staatloze

Mee te brengen:

  • jouw identiteitskaart
  • als je niet in België geboren bent: een recent afschrift van de geboorteakte, indien nodig voorzien van de nodige legalisatie of apostille en beëdigde Nederlandse vertaling  
  • als je erkend vluchteling of staatloos bent: een attest van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen dat deze hoedanigheid bevestigt

Procedure:

  • de aanvrager vult het verzoek tot voornaamsverandering aan het loket in of legt dit ingevuld voor
  • de ambtenaar van de burgerlijke stand zorgt voor de geboorteakte (tenzij u geboren bent in het buitenland) en gaat de gerechtelijke antecedenten na van de verzoeker

Gevraagde voornamen mogen geen aanleiding geven tot verwarring en mogen de verzoeker of derden niet schaden.
Voornamen die belachelijk (op zichzelf of samen met de familienaam), hatelijk, absurd of choquerend zijn worden geweigerd.

De procedure duurt maximaal 3 maanden.

Bedrag: € 50

Volgende personen zijn vrijgesteld van retributie:

  • personen zonder voornaam aan wie de Belgische nationaliteit is toegekend ingevolge artikel 11bis §3, derde lid van het Wetboek van de Belgische nationaliteit
  • vreemdelingen zonder voornaam zoals bedoeld in artikel 15 §1, vijfde lid en artikel 21 §2, tweede lid van het Wetboek van de Belgische nationaliteit
Naar top